ติดต่อเรา

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

85/1-3 ซ.บุญอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Line ID: s2sflyhigh
Phone: 0-2246-3835 ต่อ 306
Phone: 0-2246-2276
Fax: 0-2245-9846

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ S2S Fly High

คุณ ชนันรัตน์ เลิศเดชวรพัฒน์ (รี)
Phone: 092 545 4269
Email: chanunrat.ree@gmail.com

คุณ รณยุทธ อิงสา (Jack)
Email: ronnajack@gmail.com