Grammy, RS, True Record Lable support S2S project

24 Oct 2015
2015.10.24

Grammy, RS, True
3 ค่ายเพลงดัง ปั้นศิลปิน 'วณิพก'
วันที่ 24 ต.ค.2558  พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และภาคธุรกิจ 3 ค่ายเพลงดัง จัดทำโครงการ “จากถนนสู่ดวงดาว(FromStreet to Stars)” เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการแสดงดนตรีและบุคลิกภาพ แก่ศิลปินตาบอดให้เป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม สร้างอาชีพ และรายได้ในระยะยาว ระหว่างปี 58-60 โดยรูปแบบโครงการจะจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักแสดงดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค จำนวน 10 ครั้ง ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 800 คน จากนั้นจะคัดกรองเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักร้องและนักดนตรี ที่ไม่มีทักษะทางการแสดงดนตรี จะดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและบุคลิกภาพ กลุ่มที่ 2 ผู้มีทักษะทางการแสดงดนตรี ที่สามารถพัฒนาให้เป็นนักร้องและนักดนตรีตาบอดในสถานที่สาธารณะ และกลุ่มที่ 3 ผู้มีความสามารถทางการแสดงดนตรีเหมาะกับการเป็นนักร้องและนักดนตรีตาบอดมืออาชีพ จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่เวทีประกวดและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะต่อไป

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14-18 ก.ย. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ค่ายเพลงดัง จำนวน 5 คน เพื่อเป็นตัวแทนศิลปินเข้าร่วมการแสดงในงานวันไม้เท้าขาวสากลปี 2558 เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา และหลังจากนี้ศิลปินทั้ง 5 ก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก 3ค่ายเพลงในการผลิตผลงานเพลงสู่สาธารณะต่อไป

“นายกฯ ให้ความใส่ใจที่จะช่วยพัฒนาทักษะความสามารถให้เขาเหล่านั้น ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างเสริมทักษะเป็นนักแสดงดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ เพื่อสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีอาชีพและรายได้มั่นคง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม มีความภาคภูมิใจในอาชีพ และลบภาพการเป็นขอทาน ซึ่งโครงการในลักษณะนี้จะมีการสนับสนุนขยายผลการพัฒนาทักษะต่างๆ ไปยังผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอื่น ๆ ด้วย” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว.

ที่มา https://www.dailynews.co.th/politics/356454

Image Gallery