Phase 1 complete

7 Sep 2018
Friday 2018.09.07
งานตกแต่งเฟสแรกเสร็จ
เหลืองานป้าย งานเฟอร์นิเจอร์ และงานติดตั้งอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง
ซึ่งสถาบันดนตรีคนตาบอดจะทำการระดมทุนเพิ่มเติมต่อไป
 

Image Gallery