Feasibility study

10 Jun 2017
10-21 มิถุนายน 2560
ศึกษาความเป็นไปได้ต่าง ๆ และพัฒนาแบบ
โจทย์ในการออกแบบพื้นที่ค่อนข้างซับซ้อนที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกับศูนย์นวดแผนไทยที่เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาอาชีพผู้พิการทางสายตา

ผลการการศึกษาเบื้องต้นทำให้ได้แบบร่างมาใช้ในการประเมินราคางานก่อสร้างปรับปรุง
จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการทำโครงการะดมทุน เพื่อให้ได้งานออกแบบและการก่อสร้างที่มีคุณภาพ

 

Image Gallery